Regulamin HOTELU dla zwierząt ,,CZTERY ŁAPY”

1. Hotel zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.

2. Do Hotelu przyjmowane są jedynie zwierzęta zdrowe, posiadające książeczkę zdrowia (aktualne szczepienie, odrobaczenie). W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia należy powiadomić o tym pracownika Hotelu w dniu rezerwacji.

3. Hotel może odmówić przyjęcia zwierzęcia, które zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, w szczególności odmówić przyjęcia zwierząt:
a) chorych, zapchlonych stwarzających groźbę zarażenia innych zwierząt,
b) agresywnych w stosunku do ludzi i zwierząt,
c) w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia,
d) bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom,
e) samic w cieczce,
f) samic w ciąży.

4. Właściciel podpisuje umowę w której zapewnia, że zwierzę jest zdrowe, określa termin przebywania zwierzęcia w Hotelu oraz pozostawia kontakt telefoniczny do siebie.

5. Płatność za pobyt w Hotelu przyjmuje się w dniu przybycia zwierzęcia do Hotelu.

6. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę innym zwierzętom lub ludziom odpowiada właściciel i zobowiązuje się w razie konieczności do pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze szkodą.

7. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.

8. Wszelkie przedmioty a w szczególności zabawki przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i właściciel nie będzie wnosić pretensji z tego tytułu.

9. Hotel nie przyjmuje ras psów uznawanych za agresywne.

10. Przed przyjęciem zwierząt do Hotelu zapraszamy na wizytę właściciela ze zwierzęciem, aby zwierzę zapoznało się z nami oraz otoczeniem.

11. W przypadku kiedy właściciel nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w umówionym terminie do 3 dni od ustalonego końca pobytu, a dodatkowo będzie zalegać z opłatą za pobyt zwierzęcia w Hotelu, nie skontaktuje się w tym czasie z Hotelem by wyjaśnić sytuację, nie będzie przyjmować połączeń telefonicznych od Hotelu, to ten stan będzie traktowany jako porzucenie zwierzęcia przez właściciela i zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne.

12. Właściciel akceptuje i jest świadomy faktu, że po upływie terminu odbioru zwierzęcia oraz braku informacji o jego przedłużeniu taki stan traktowany będzie jako porzucenie zwierzęcia przez właściciela. Prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997r., które definiują porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art.6 ust.1 i 2 pkt 11)

13. Porzucenia zwierzęcia uprawnia Hotel do jego przekazania osobom trzecim i uprawnia wystąpienie wobec właściciela z odpowiednimi roszczeniami na drogę sądową.

14. Pobyt zwierzęcia w Hotelu może zostać przedłużony po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela oraz za zgodą Hotelu.

15. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia w Hotelu pobierana jest opłata określona w cenniku.

16. Doba Hotelowa rozpoczyna się w momencie przyjęcia zwierzęcia i kończy o tej samej godzinie następnego dnia pobytu. Opłata za pobyt zwierzęcia w Hotelu jest zgodna z Cennikiem stanowiącym Załącznik do niniejszego regulaminu. Opłata płatna jest z góry w momencie przyjęcia zwierzęcia do Hotelu.

17. Opłatę za przedłużenie pobytu po potwierdzeniu jej wysokości przez Hotel należy wnieść nie później niż w dniu opuszczenia przez zwierzę Hotelu.

18. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu.

19. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

20. W sezonie wysokim tj. okres świąteczno-noworoczny, Ferie Zimowe, Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, Wakacje wymagana jest odpowiednio wcześniejsza rezerwacja miejsca oraz wpłata zaliczki w wysokości 50% za cały planowany pobyt zwierzęcia w Hotelu. Poza sezonem wysokim opłata zaliczki nie jest wymagana.

21. Zwierzę pozostawione w Hotelu ma stały dostęp do wody. Raz dziennie zwierzaczek dostaje przysmak (gryzak, przekąskę, ciasteczko).Do wyboru przez właściciela.

22. Hotel zapewnia spacery oraz wybieg na ogrodzonym terenie .

23. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Hotelu, w bazie klientów Hotelu, na jego stronie www oraz portalach społecznościowych.

24. Właściciel ma świadomość, że jego zwierzę pozostawione w Hotelu na skutek nieszczęśliwego wypadku może zachorować,umrzeć, może uciec i w związku z tym właściciel nie będzie wnosić roszczeń w stosunku do Hotelu. W nagłych przypadkach Hotel zobowiązuje się natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji właściciela, by wspólnie podjąć odpowiednie kroki.

25. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

26. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które zamówił w Hotelu. Administratorem danych osobowych właściciela niezbędnych do wykonania usług zamówionych w hotelu, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, nr PESEL, nr NIP, jest Hotel ,, CZTERY ŁAPY” z siedzibą w Kropiwne 3, 16-402 Suwałki.

Suwałki, dnia 01.10.2019r.

02.

Bądź na bieżąco

03.

Jak do nas dojechać...

Kontakt z nami:

Kropiwne Stare 3
16-402 Suwałki, woj. podlaskie

tel.+48 605424428

email: info@czterylapysuwalki.pl